Инструкция за безопасна работа с водогреен газов котел

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този котел функционира на газ за отопление и предназначен за производството на топла санитарна вода.
Инсталацията трябва да е постоянна и да бъде изпълнена единствено от специализирана и квалифицирана фирма. Подвързването с газ трябва да бъде извършено според действащите нормативи.