Инструкция за безопасна работа с гатер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Преди да се пусне гатера в работа да се проверява състоянието на шийките на кривошипа и контракривошипа (хлабини, пукнатини и др.), щангите, свързващите болтове, гайките, гатерната рамка, паралелите, да няма чукане и др., както и изправността на спирачното устройство.