Инструкция за безопасна работа с четириколесен вилков електрокар нископовдигач

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Четириколесен вилков електрокар нископовдигач

I. Условия за използване на работното оборудване.

Четириколесния вилков електрокар нископовдигач е предназначен е за работа върху равни терени за повдигане и транспортиране на товари. Могат да се поемат колички и палети с отворени подови скари или с напречни дъски (когато те са извън обхвата на товарните колела). Номиналната товароносимост е отбелязана на фирмената табелка или табелката за товароносимостта.

Право за управление
Подемно-транспортното средство може да се използва само от лица, които са имат необходимата правоспособност, доказали са на експлоатиращия или на упълномощеното от него лице уменията си за транспортиране и манипулиране на товари и са получили изрично нареждане да работят с подемно-транспортното средство.

Права, задължения и правила за поведение на водача
Водачът трябва да е информиран за своите права и задължения, да е инструктиран за работата с подемно-транспортното средство и да е запознат със съдържанието на инструкцията за експлоатация.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент