Инструкция за безопасна работа при експлоатация на електродвигатели

1. Работата по обслужване и текущ ремонт на електрически двигатели се извършва без наряд по реда на текущата експлоатация.
2. Електродвигателите, намиращи се продължително време в резерв, периодично се оглеждат и изпитват по график от специализирания персонал на звеното на предприятието или енергетика.
3. Електродвигателят се изключва незабавно от мрежата при:
- нещастен случай с човек или при опасност от поражение от електрически ток;
- появяване на дим или огън от електродвигателя или неговата пусково-регулираща апаратура;
- вибрации над допустимите граници, които застрашават целостта на електродвигателя;
- авария в задвижвания механизъм;
- нагряване на лагерите над допустимата температура, посочена в инструкцията на производителя;
- значително намаляване на скоростта на въртене, съпроводено с бързо нагряване на електродвигателя.