Инструкция за безопасна работа с електрическа ножовка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Работното място трябва да е чисто и добре осветено. Безпорядъкът и т ъмнината за предпоставка за злополуки.
Не използвайте ножовката в експлозивна среда, в среда на запалителни течности, запалителни газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
Не използвайте инструмента под въздействието на алкохол или лекарства, които влияят на възприятията.
Не използвайте уреда, ако пусковият ключ не функционира.