Инструкция за безопасна работа със стационарни и подвижни двигател-генератори (дизелагрегати)

1. До работа с двигател-генератори се допускат лица с необходимата техническа правоспособност, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа и които притежават не по-ниска от трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (ПБТЕЕУС) Д-01-008 (отменен), действащ ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
2. При работа да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).