Инструкция за безопасна работа с компактна дискова брана

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Ако обслужващият персонал установи, че дадено устройство не отговаря на изискванията за техническа безопасност, то дефектът на същото трябва незабавно да бъде отстранен. Ако
това не спада към обхвата от трудови задължения на обслужващото лице или същото не разполага с нужната за целта компетентност, то същото трябва информира за неизправността
своя началник.

Преди всяко пускане в експлоатация на машината всички устройства за безопасност и предпазни средства трябва да са поставени според изискванията и да са годни за работа.
Проверявайте редовно всички устройства за безопасност и предпазни средства.

Машината трябва да се обслужва само от едно лице от седалката на водача на трактора.