Инструкция за общите изисквания за безопасност и здраве при работа в дъропреработвателната и мебелна промишленост

1. За извършване на работи в дървопреработвателната и мебелната промишленост се назначават лица, които са:
-навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по здравословните и безопасни условия на труда и противопожарната охрана.
2. Лица, ненавършили 18 години могат да се допускат на работа, като се спазват изискванията на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.