Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Правила за безопасна работа с газови уреди: печка, скара, фритюрник, котлон и други

1. За обслужване и работата с газови уреди се допускат лица с необходимата за това подготовка и квалификация, преминали инструктаж и обучение по БХТ и ПО, с достатъчно знания и опит за правилна и безопасна работа, да са навършили 18 г. и да са медицински освидетелствани.

2. Преди първоначалното пускане на газовия уред да се снеме предпазното фолио, с което са покрити металните му части. На местата където има консервационна смазка, същата да се отстрани с помощта на мека кърпа, напоена със спирт, спазвайки правилата за безопасна работа с лесно запалими течности.

3. Инсталирането, поддържането, свързването към източника на захранване с газ и пускане на газовия уред да се извършва от специалисти на газоснабдителното предприятие или организация, която изпълнява функциите на газов сервиз, които трябва да се съобразяват с изискванията за сигурността, валидни за страната.

4. Преди започване на работа да се провери наличието на евентуални течове на газ, като за тази цел се използва сапунена вода или специален спрей за локализиране на течове и се пусне в действие вентилацията.

5. Газовият уред трябва да се експлоатира под непрекъснато наблюдение.

6. Да се поставят горими материали и предмети над уредите и около тях на разстояние по-малко от 0,5 м.

7. Да не се допуска черпенето на газ до степен, че да стане невъзможно да се поддържа изискваното работно налягане / 20 Мbar при работа с природен газ и 28-37 Mbar – при работа с пропан бутан / и редуцир-вентила да престане да изпълнява функцията на обратен клапан.

8. Преди започването на каквато и да е работа по поддръжката на газовия уред, да се спре с крана на подаващата тръба / редуцир-вентила / всякакъв достъп на газ до газовия уред.

9. Специалисти по поддръжката трябва да извършват цялостна проверка на газовите уреди, поне веднъж в годината.

10. Абсолютно се забранява монтирането на повече от един газов уред към една бутилка и преминаването на каучуковите маркучи през стени, врати и прозорци.

11. Забранява се работата с повреден или неизправен газов уред, а така също и миенето му със студена вода.

12. Почистването на газовия уред да се осъществява, когато е изстинал. Тази операция да се извършва със синтетична гъба, хладка вода и почистващи препарати и след това да се подсушава с мека кърпа.

13. Да се внимава при използването на мазнина и се следи температурата на загряване, за да не са запали мазнината.

14. Когато в помещението се почувства миризма на газ, незабавно да се спре работа и се затворят всички кранове. Да не се пуши и пали огън. Да не се включват осветление електрически уреди и звънци. Да се отворят всички прозорци за проветряване и се извикат специалисти по газови уреди.

15. Когато газовата печка е комбинирана с електрическа фурна, тя трябва да бъде занулена и надеждно заземена. Не се допуска работа с незанулено и не заземено изделие. Почистването му да става само при условие, че е изключено от ел. мрежата.

16. При повреда и ремонт електрическите уреди да се изключват от ел. мрежата.

17. Да се следи състоянието /напълването/ на тавата /ваната/ за събиране на отпадна мазнина и прелели течности и своевременно да се изхвърлят. Не се допуска напълването на тавата /ваната/ с мазнина над маркировъчния знак.

18. Ежедневно, при приключване на работа, да се изважда тавата /ваната/ за събиране на мазнина и да се измива добре.

19. При работа с фритюрник да се внимава, продуктите да бъдат колкото се може по-малко влажни, за да не се получава пяна, пръски или протичане на мазнината. Да се следи нивото на мазнината да не падне под маркирания минимум. Съществува опасност от запалване.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар