Инструкция по безопасност на труда при работа с автокран

Тази инструкция е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

I. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

1.Техническият ръководител определя работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.