Инструкция за безопасна работа при газокислородно заваряване и рязане на металите

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Забранено е извършването на заваръчни работи на служители и работници, които:
1. не са навършили 18 години;
2. не са преминали през съответен медицински преглед;
3. не са преминали инструктаж и обучение по правилата за безопасност и пожарна безопасност;
4. не са запознати с условията за възникване на аварии и пожари в обекта в помещението, участъка, поста и на работното място, както и с инструкциите за дейност при аварии и пожари на тези места;
5. не притежават валиден документ за правоспособност;
6. са употребили алкохол или друго силно упойващо вещество.