Инструкция за безопасна работа с асфалторазстилач

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1. Права, задължения и отговорности

По време на работа машиниста е участник в пътното движение в качеството на водач на МПС и отговаря за извършените нарушения
Преди започване на работа машинистът е длъжен да се явява на работа отпочинал, неупотребил алкохолни и упойващи вещества
Машинистът е длъжен:
-преди да потегли на ход да се убеди, че няма да засегне хора, машини, съоръжения и др.;
-да подава звуков сигнал при всяко потегляне;
-да зарежда машината с асфалт само когато тя е спряла;
-да следи хода на зареждане;
-когато възникне ситуация, при които може да стане авария или злополука да спре незабавно машината;
-при лоша видимост да работи с повишено внимание;
-да съблюдава технологичната дистанция с останалите машини и автомобили.