Инструкция за безопасна работа при експлоатация и поддържане на акумулаторни батерии

1. До работа с акумулаторни батерии се допускат само лица, които имат необходимата техническа правоспособност, преминали са съответното обучение и инструктаж за безопасна работа и притежават най-малко трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
2. При работа по отворените акумулаторни батерии задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).