Инструкция за безопасна работа с машина за зареждане на автоклиматици (работеща с R134a)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Право да работят с машината имат само обучени и инструктирани лица, които познават добре начина на работа на машината, включително потенциалните опасности, свързани с работата с хладилни агенти и системи под налягане.

Да се използва само хладилен агент R134a.