Инструкция за безопасна работа с абрихт- щрайхмус

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Абрихт-щрайхмусът с неговите инструменти и принадлежности е създаден изключително за обработка на дърво.
Операторът на машината трябва да е поне на 18 години. Обучаващите се – поне на 16, но те могат да работят само под надзора на възрастен човек.
Операторът трябва да прочете инструкциите преди започване на работа.
По време на работа ще е твърде късно. Това се отнася най-вече за персонал, който не работи редовно с машината - например хора, ангажирани с подготовката, регулирането или поддръжката на машината.
Инструкциите и предупрежденията върху машината трябва да са пълни и четливи.
Не използвайте машината във влажна среда.