Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Внимание: Този документ е обект на авторски права за "Доцео" ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.


Целта на това ръководство е да разгледа стъпка по стъпка управлението на химичните агенти и да подпомогне осигуряването на съответствие с нормативните изисквания.

Ръководството обхваща в обща рамка химичните агенти, като няма да се коментират специфични изисквания, свързани с канцерогени и мутагени, азбест, препарати за растителна защита и др. Общите изисквания и принципи за оценка на риска, обаче, са напълно приложими и за тях.

Тук също няма да разглеждаме химичните агенти, резултат от дейността, поради многообразието и спецификите за всяко едно производство.

Трябва да обърнем внимание, че за да можем успешно да управляваме рисковете, свързани с химични агенти, е необходимо да имаме поне базови познания относно химичните агенти - класификация, опасни свойства, пътища на попадане в организма и др.

В тази връзка е препръчително да се запознаете със съдържанието на раздела "Опасни химични вещества" в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА и по-специално: Класификация и Информационен лист.

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво означава "опасен химичен агент"?
Нормативна база.
Основни задължения на работодателя.

I. Безопасна работа

 1. Забранени химични агенти.
 2. Идентифициране на всички използвани и съхранявани химични агенти.
 3. Осигуряване на информационен лист за безопасност.
 4. Създаване на картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика.
 5. Оценка на риска.
 6. Прилагане на мерки за безопасност.
 7. Преглед и актуализация на оценката на риска.

II. Безопасно съхранение (кликнете на линкa, за да отворите)

 1.  Организация на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 2. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Какво означава опасен химичен агент?

опасни химични вещества и смеси и химични агенти

Определенията за химичен агент и опасен химичен агент са посочени в § 1., т. 1 и 2 от Допълнителни разпоредби към Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

"Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.

"Опасен химичен агент" е:

 • всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP), независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;
 • всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен, може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.

Обърнете внимание: опасните химични вещества и смеси (ОХВС) са такива, които са класифицирани по регламента CLP.

Опасните химични агенти може да не са класифицирани по регламента, т.е. да не са ОХВС, но все пак да имат опасни свойства и в, някои случаи, и гранична стойност във въздуха на работната среда.

Например:
Голяма част от маслата и гресите не се класифицират като опасни по регламента. За тях, обаче, в информационния лист виждаме предупреждения като:
„Не се класифицира като запалимо, но при запалване гори”
„При продължителен контакт може да доведе до дерматити” и други предупреждения

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар