Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

 

Внимание: Този документ е обект на авторски права за "Доцео" ООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.

Целта на това ръководство е да разгледа стъпка по стъпка управлението на химичните агенти и да подпомогне осигуряването на съответствие с нормативните изисквания.

Ръководството обхваща в обща рамка химичните агенти, като няма да се коментират специфични изисквания, свързани с канцерогени и мутагени, азбест, препарати за растителна защита и др. Общите изисквания и принципи за оценка на риска, обаче, са напълно приложими и за тях.

Тук също няма да разглеждаме химичните агенти, резултат от дейността, поради многообразието и спецификите за всяко едно производство.

Трябва да обърнем внимание, че за да можем успешно да управляваме рисковете, свързани с химични агенти, е необходимо да имаме поне базови познания относно химичните агенти - класификация, опасни свойства, пътища на попадане в организма и др.

В тази връзка е препръчително да се запознаете със съдържанието на раздела "Опасни химични вещества" в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА и по-специално: Класификация и Информационен лист.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Какво означава опасен химичен агент?
 2. Нормативна база
 3. Какви са основните задължения на работодателя?
 4. Забранени химични агенти
 5. Идентифициране на всички използвани и съхранявани химични агенти
 6. Осигуряване на информационни листове за безопасност (ИЛБ)
 7. Създаване на картотека/регистър
 8. Оценка на риска
 9. Прилагане на мерки за безопасност
 10. Преглед и актуализация на оценката на риска
 11. Безопасно съхранение

 

Вашият коментар