Риск от падане от височина. Защита.

Този материал е предназначен за ръководните и изпълнителските кадри от отрасъл “Строителство”. Целта му е да се даде систематизирана информация за управление на риска за един изключително важен в строителството проблем – падане от височина.

В тази връзка, чрез използване схемата за оценка на риска, са посочени основните дейности и съоръжения криещи риск от падане, обстоятелствата, повишаващи този риск и примерни мерки за елиминирането или намаляването му.

Предложените мерки са насочени към избягване на най-често срещаните и значими нарушения установени в практиката. Част от посочените по-долу мерки и технически решения са свързани с изискванията на нормативната уредба, а друга част се базират на добрата практика прилагана у нас и в чужбина.

Важно е да се отбележи, че мерките и решенията, преди да се приложат, е необходимо да бъдат съобразени с особенностите на конкретния обект.

Отрасъл “Строителство” е един от най-рисковите в производствената сфера. Eжегодно загиват хора на строителните площадки, други получават различни по тежест увреждания.

Статистическите данни показват, че допусканите смъртни трудови злополуки и злополуките причинили инвалидност (така наречения тежък травматизъм) в строителството са значително по-високи от средните показатели за страната.

На практика, строително-монтажни работи (СМР) се извършват не само от фирми от строителния бранш, а и от отделни бригади, групи или специалисти в голямата част от фирмите във всички отрасли и дейности на промишлеността и услугите.

Статистическите данни от травматизма за периода 1995 – 2002 год. показват, че 47 % от тежкия травматизъм в строителството е в резултат на падане от височина. Анализът на този травматизъм показва, че най-опасни и с най-голям дял за това състояние са следните строителни дейности:

 • монтаж на сглобяеми елементи и оборудване – 23% от злополуките;
 • земни /изкопни/ работи – 15 %;
 • покривни работи – 13 %;
 • зидарски работи – 12 %.

Посочените по-горе дейности могат да се определят като криещи найголям риск от падане от височина при извършване на СМР и следователно към тях приоритетно трябва да бъдат насочени мерките за намаляване на трудовите злополуки.

Планиране на защита от падане от височина още във фазата на проектиране

Осигуряването на защита от падане още на фаза проектиране е един от най-ефективните начини за елиминиране и контрол на този риск. При планиране на мерките за защита от падане, е необходимо приоритетно да се залагат мерки, елиминиращи риска при източника на възникването му.

Ако това не е възможно следва да се предвидят колективни средства за защита и едва накрая да се прибягва до използване на лични предпазни средства. Понякога се налага едновременното използване на колективни и на лични предпазни средства.

За целта е необходимо собствениците и инвестиорите да осигурят достатъчно време на проектантите и да не ограничават средствата за мерките за защита срещу падане още в самите проекти.

Целесъобразно е при проектирането на сградите и съоръженията да се прави оценка на евентуалните рискови зони и в зависимост от тяхното естество, да се предвидят защитни колективни средства, преди започването на строително-монтажните работи. На местата където е невъзможно да се приложат колективни методи за защита срещу падане, би могло да се предвидят следните мерки:

 • подходящо разположени точки за закрепване (закачане) на лични предпазни средства (предпазни колани, сбруи и др.);
 • вертикални/хоризонтални осигурителни въжета монтирани преди започване на работа;
 • елементи за задържане при падане (мрежи, козирки и др.).

visochina-1

Ако във фаза проектиране не са взети мерки срещу всички рискове и не са предвидени достатъчни мерки срещу падане, тяхното решаване да става с конкретни инженерно-технически решения за всеки обект.

Специално внимание при СМР трябва да се обърне на рискът от падане от височина в резултат от загуба на равновесие, дължащо се на удар от падащи, движещи се или недобре закрепени предмети или съоръжения.

В тази връзка мерките за защита от падащи предмети трябва да се прилагат успоредно с мерките за защита срещу падане от височина и да се съобразяват с тях.

Необходимо е да се определят местата и видовете дейности, където риска от падане от височина или риска от падащи предмети съществува или може да възникне. Такива места, дейности, машини и съоръжения са:

 • преносими стълби;
 • скелета;
 • покриви;
 • контури на работните площадки
 • повърхности намиращи се на височина над 1,50 m и отвори в тях;
 • монтажни и ремонтни работи на височина (включително монтаж и демонтаж на скелета, строителни подемници и др. съоръжения);
 • автовишки;
 • временни и постоянни работни платформи;
 • рампи;
 • строителни подемници и приемните им площадки;
 • денивелации на земната повърхност, траншеи и изкопи;
 • извършване на зидаро-мазачески работи над нивото на главата, изискващи използването на приспособления;
 • отвори на стълбищни клетки, асансьори и инсталационни шахти;
 • стенни отвори;
 • кофражни, арматурни и бетонни работи;
 • монтаж на външни и фасадни елементи;
 • почистващи операции по фасадата и прозорците.

I. ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Преносимата стълба е техническо приспособление, което преди всичко е предназначено за придвижване на работниците от едно ниво на друго, т. е. тя се явява временно средство за преход. В някои случаи, стълбата може да се използва и за извършване на определен вид работа, като изпълнение на някои довършителни и електроинсталационни работи в закрити помещения и на височина не по-голяма от 3,50 m.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар