Ръководство за складиране на опасни вещества и препарати

Класификацията и таблиците за съвместимост се различават от въведената таблица и изисквания в Наредбата за реда и начина на за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Все пак ръководството дава полезна информация относно основните правила и изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Рискове
2. Цели и защита
3. Понятия и дефиниции
3.1. Видове складове
3.2. Складиране на опасни вещества в сгради

4. Общи изисквания към складовете. Организационни и технически мерки.
4.1. Складови помещения
4.2. Събирателни вани
4.3. Складиране на вещества, застрашаващи водата
4.4. Защита от пожар
4.5. Защита от експлозия

5. Конценпция за съвместно складиране на химикалите
5.1. Въведение
5.2. Съвместно складиране
5.3. Преглед на най-честите реакции между опасните вещества
5.4. Класификация на складивите категории
5.5. правила за съвместно складиране на продукти.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


За прилагане на българските нормативни изисквания, вижте нашата Процедура за изпълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси:

Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Вашият коментар