Ръководства за добри практики при експозиция на електромагнитните полета – малки и средни предприятия

В чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета е посочено, че за прилагането на наредбата трябва да се използват предоставените от Европейската комисия препоръчителни практически ръководства.

Това е ръководството за малки и средни предприятия, чиято цел е да помогне да направите първоначална оценка на рисковете от ЕМП на вашето работно място. Въз основа на резултата от тази оценка вие ще можете да вземете решение дали е необходимо да предприемете допълнителни действия по силата на Директивата за ЕМП.

По-подробна информация, включително относно оценката на експозицията и превантивните мерки, може да бъде намерена в пълното ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС.

Бърз преглед  и линк за изтегляне


Вашият коментар