Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание

Раздел 1: Цел и обхват на ръководството
Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап
Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап
Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап
Раздел 5: Указания за реагиране при възникване на инциденти с радиоактивен скрап
Раздел 6: Допълнителни указания към персонала в обекти, работещи с метален скрап, ред за действие и мерки за радиационна защита при инциденти с радиоактивен скрап

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО:

Приложение № 1. Обобщен анализ на проблемите, свързани с радиоактивен скрап
Приложение № 2. Форма-образец на протокол (сертификат) за извършен радиационен контрол на метален скрап (Бланка № 1)
Приложение № 3. Форма-образец на доклад за уведомяване при инцидент с радиоактивен скрап (Бланка № 2)
Приложение № 4. Външен вид (снимки) на различни видове контейнери за радиоактивни източници
Приложение № 5. Стандартен вид (снимки) на знаци за радиационна опасност, с които се маркират радиоактивните източници и техните опаковки и защитни контейнери при превоз, съхранение и използване
Приложение № 6. Обща информация със снимков материал за често използвани преносими и стационарни прибори за радиационни измервания
Приложение № 7. Използвани съкращения
Приложение № 8. Използвани литературни източници

Бърз преглед и линк за изтегляне


Вашият коментар