Процедура за оценка и управление на професионалния риск

Тази конкретна Процедура за оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск, като изходен вариант готов за внедряване, е изготвена чрез избор измежду възможности, посочени в книгата: З. Запрянов, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков, Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск, НЦХМЕХ, София, 2000.
Тя проследява всяка от стъпките за оценка на риска с примерни документи и формуляри.

Издадена от: Асоциация „Укрепване на здравето и безопасността на работното място", 2002 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обща информация за фирмата.
2. Как са решени в момента изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с незо нормативни документи?
3. Технолозия на производството.
4. Класификация на трудовите дейности и зрупиране по работни места за по-нататъшна оценка.
5. Здравно състояние на персонала (за фирмата като цяло).
6. Трудови злополуки (за фирмата като цяло).
7. Наблюдения и измервания на фактори на работната среда и трудовия процес.
8. Информация и резултати от оценката на работните места, на професионалния риск и на необходимите мерки:

8.1. Професии на работните места и брой на работниците.
8.2. Фактори свързани с опасности по работните места - Работен формуляр А.
8.3. Опасности, професионален риск и необходими мерки - Работен формуляр Б.
8.4. КАТАЛОГ НА ОПАСНОСТИТЕ И НА СВЪРЗАНИЯ С ТЯХ ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК -ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ФИРМАТА -РАБОТЕН ФОРМУЛЯР В

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Списък на материалите документиращи условията и орзанизацията на труда във фирмата до 200 з.
9.2. Процедура за оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск във фирмата.
9.3. Протокол от заседание на КУТ, на което е раззледана и приета класификацията на единиците за наблюдение/работни места при оценката на работните места и професионалния риск съзласно т.2 на Прозрамата за оценяване на РМ и ПР.
9.4. Материали по техническа безопасност и условия на труд, иззотвени до 2002 з.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТА:

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКУМЕНТА / pdf / 839 KB


Вижте още книги по ЗБУТ

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Спести време
Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар