Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Бележка: Това ръководство може да бъде използвано както за извършване на оценка на безопасността на съхранението, така и като ръководство за изпълнение на изискванията за съхранение на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Въведение

Изискванията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и нейното съдържание се определят в Раздел IV от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

Наредбата поставя изключение по отношение на изискванията за изготвяне на оценка на безопасността, като казва, че тя не се извършва за складове, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси, предназначени за научни и лабораторни цели.

Това не означава обаче, че не е необходимо да се спазват останалите изисквания на наредбата по отношение на безопасното съхранение. С други думи, можете да използвате последователността за извършване на оценката с цел организиране на безопасното съхранение на ОХВС и в лабораторни складове.

Кога се извършва оценката?

Оценката на безопасността на съхранението се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съществуващи складове.

За нови складове, съответствието с изискванията за съвместимост, организация на съхранението и общите изисквания следва да бъде проверено и осигурено преди изграждането на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционни проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Съответствието с изискванията на информационните листове и изискванията на други нормативни актове следва да бъде проверено и осигурено преди въвеждане в експлоатация на склада.

Съдържание и формат на оценката

Оценката се документира от отговорните за съхранението лица въз основа на формат, утвърден от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г.

Допускат се отклонения от предписания формат, ако фирмата е изготвила, поддържа и съхранява еквивалентна по вид и обем информация, доказваща съответствие с изискванията на Наредбата.

При констатирани несъответствия в резултат на преразглеждането и актуализацията на оценката, отговорните лица планират и предприемат съответните коригиращи действия, които осигуряват безопасно съхранение на опасните химикали.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата и утвърдения формат със Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г., оценката трябва да включва следните дейности и раздели:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар