Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС

image_printПринтирай

Внимание: Този документ е обект на авторски права за "Доцео" ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.


Изискванията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и нейното съдържание се определят в Раздел IV от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

За извършване на оценката има утвърдени официални указания и форма от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г.

В това ръководство ще направим по-подробен преглед на указанията, като се опитаме да ги представим в по-разбираем вид. Ще обърнем внимание и на начина на попълване на таблиците от утвърдената форма.

В ръководството сме включили и разяснения по елементи, за които често сме забелязвали допуснати грешки при идентифицирането и описването на опасните химични вещества и смеси.

Въведение

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси изисква да се извърши оценка на безопасността на съхранението на ОХВС преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съществуващи складове.

Наредбата поставя изключение по отношение на изискванията за изготвяне на оценка на безопасността, като казва, че тя не се извършва за складове, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси, предназначени за научни и лабораторни цели.

Форматът на оценката е утвърден от министъра на околната среда и водите, но се допускат отклонения от него, ако фирмата е изготвила, поддържа и съхранява еквивалентна по вид и обем информация, доказваща съответствие с изискванията на Наредбата.

За нови складове, съответствието с изискванията за съвместимост, организация на съхранението и общите изисквания следва да бъде проверено и осигурено преди изграждането на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционни проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Съответствието с изискванията на информационните листове и изискванията на други нормативни актове следва да бъде проверено и осигурено преди въвеждане в експлоатация на склада.

При промяна на конструкцията на склада, на вида и количеството на съхраняваните опасни химични вещества и смеси или при въвеждане на нови технологии за съхранение, оценката следва да бъде преразгледана и при необходимост – актуализирана.

При констатирани несъответствия в резултат на преразглеждането и актуализацията на оценката, отговорните лица планират и предприемат съответните коригиращи действия, които осигуряват безопасно съхранение на опасните химикали.

Съгласно указанията оценката е със следната последователност на извършване и документиране:

1.Проверка на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химикали

1.1. Инвентаризация на съхраняваните вещества и смеси.
1.2. Идентификация на опасните вещества/смеси.
1.3. Идентифициране на категориите/класовете на опасност.

2. Проверка на съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химикали

3. Проверка на съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата.

4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химикали.

5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси.

6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

6.1. Съставяне на списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химикали.

6.2. Оценка на съответствието с приложимите нормативни актове по отношение на съхранението на опасни химикали.

7. Съставяне на план за коригиращи мерки и постигане на съответствие.

По-нататък ще разгледаме подробно всяка от описаните стъпки.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.