Изисквания за съдържанието на инструкциите за работа със съоръжения за повишена опасност

На първо място, ние не можем да изготвим инструкция, ако не разполагаме с техническата документация на оборудването. Тази документация трябва да се предостави от продавача и да съдържа изискващите се по наредбите за безопасна експолатация и за съществените изисквания:

  1. чертежи и сертификати;
  2. инструкции и други документи на български език.

Ако закупите съоръжение с повишена опасност и не ви бъде предоставена изискващата се документация, то можете да подадете сигнал в Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

Тук е момента да припомня и чл.52д. на ЗТИП, съгласно който "Търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв."

Основна рамка на инструкция за СПО

Съгласно чл. 46, ал. 1 на Закона за техническите изисквания към продуктите, ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.

В инструкцията се определят:

  • задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
  • редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
  • действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки.

В съответните нормативни актове обаче има допълнителни изисквания към съдържанието на инструкцията за работа, както и изисквания за още инструкции, които ще разгледаме тук.