Ръководство за оценка на работоспособността чрез индекса на работоспособността

В чл. 10 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е посочено, че

Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, на основата на физиологични и здравни критерии.

Повече по този въпрос в наредбата няма, както и няма указания от държавни институции. Тази оценка може да бъде направена формално, но може да бъде направена и така, че да ни даде важна информация относно настоящото положение и действат ли въведените мерки.

За да определим ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка, както и на други въведени мерки, можем да използваме метод за оценка на работоспособността.

За такава оценка се прилагат разнообразни методични подходи в зависимост от характера на извършваната дейност, поради което резултатите на различни групи (по пол, възраст, професия) са трудно съпоставими. Практическо решение на методологичните проблеми предлагат сътрудници на Финландския институт по трудова медицина (Хелзинки), които разработват т.н. индекс на работоспособността.

Макар че първоначално може да ви се стори труден, всъщност методът е надежден, бърз и евтин, което позволява оценяване на работоспособността на големи групи работещи и сравнимост на резултатите при професионални групи, различаващи се по пол, възраст, професия и др.

Данните, получени от прилагането на индекса на работоспособността, показват в голяма степен съответствие с оценката на работоспособността чрез използване на широк кръг от обективни физиологични, психологични и други методи.

Вашият коментар

3 мнения за “Ръководство за оценка на работоспособността чрез индекса на работоспособността”