Настоящото Практическо ръководство представя националното законодателство, свързано с управлението на медицинските отпадъци. То допълва наличната информация с някои съвременни практики, препоръчани от Световната здравна организация (СЗО) чрез ръководството “Safe Management of Wastes from Health-care Activities”.

Ръководството представя и най-добрите налични технологии за управление на медицинските отпадъци в Европейския съюз, включително методите за крайно обезвреждане на опасните отпадъци.

В края на Ръководството има и нагледни примери за неправилно управление на отпадъците от лечебните заведения, като са предложени съответните коригиращи действия.

Линк за изтегляне на пълното ръководство ще намерите в края на статията.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Цел и задача на практическото ръководство
II. Законова рамка за управлението на отпадъците от лечебните и здравните заведения
III. Основни дейности и етапи в процеса на третиране на медицинските отпадъци
III. 1. Категоризация на медицинските отпадъци
III. 2. Разделно събиране на отпадъците и вътреболничен транспорт
III. 3. Временно съхранение на опасните медицински отпадъци
III. 4. Транспортиране на медицинските отпадъци по обществената пътна мрежа
III. 5. Технологии за третиране и обезвреждане на опасните медицински отпадъци
IV. Примери за неправилни практики по управление на отпадъците на територията на лечебни заведения
Използвана литература

Примери за неправилни практики по управление на отпадъците на територията на лечебни заведения

(извадка на някои примери от ръководството)

ПРИМЕР 1

НЕПРАВИЛНО поставен съд за опасни медицински отпадъци в болнично фоайе (обща част на лечебно заведение), с цел изхвърляне на замърсен памук от пациенти на клинична лаборатория в съседство, след вземане на кръвна проба и напускане на лабораторията.

ПРАВИЛНО:
Всички съдове за опасни медицински отпадъци следва да се разполагат единствено при мястото на медицинската манипулация, под непосредствен надзор и боравене единствено от медицинските лица, образували отпадъка.

В настоящия пример, редно е пациентите да изчакват след венепункция и цялостната дейност на лабораторията да се организира по начин, при който съда за опасни медицински
отпадъци да е разположен и да се ползва вътре в клиничната лаборатория.

Вашият коментар