Метод FMEA – Анализ на появата на грешки и тяхното влияние

Методът е описан в "Производствени системи" - Ръководство за лабораторни упражнения, Д.Н. Неделчев и С.Д. Славов, Издателство: Технически университет - Варна, 2011

Методът FMEA - failure modes and effects analysis (Анализ на появата на грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване на грешки. Методът е разработен в началото на 60-те години и се развива като метод за осигуряване на качеството на APOLLО-проектите на NASA. След това последователно се прилага в самолетостроенето , АЕЦ и в края на 70-те години се въвежда във FORD Motors - САЩ.

В началото на 80-те години се използва като основа за разработване на серия фирмени стандарти на FORD, след което започва да се използва масово в автомобилостроенето.

По своята същност методът FMEA е превантивен метод за осигуряване качеството на системи, конструкции и процеси. Поради превантивния си характер, той е подходящ и за оценяване на риска от възникване на опасности за здравето и безопасността на работещите и предприемане на мерки за минимизирането му.

Посредством този метод и с помощта на група експерти е възможно да се открият приоритетите на съществуващите рискове, а чрез ранжирането им да се определи последователност от дейности, необходими за тяхното отстраняване или снижаване до приемливи нива.

Алгоритъм на процеса за идентификация на опасностите, оценка и управление на рисковете за ЗБУТ е показан на фигурата:

FMEA
FMEA

Стъпки за прилагане на метода

1. Съставяне на експертна група за идентификация и оценка на риска от опасностите по ЗБУТ.

В тази първоначална стъпка трябва да се определи и упълномощи експертен екип, отговарящ за идентификацията и оценката. Екипът трябва да включва до 7 човека, имащи доказан опит и знания по отношение на характеристиките и свойствата на изследвания обект, неговото функционално предназначение в организацията и условията, при които функционира.

В случай на необходимост, е екипа могат да бъдат привлечени допълнително и външни за процеса или организацията специалисти (експерти) от други структурни звена, организации или консултанти.

2. Задълбочено запознаване с обекта за анализ.

Членовете на определения екип е необходимо да се запознаят с условията и характеристиките на обекта, който ще оценяват.

Запознаването може да включва преглед на съществуващат документация (пороцедури, инструкции, чертежи, спецификации, технологии и т.н.) и практика, свързани с оценяваните процеси или продукти, както и пряко наблюдение на протичането на самите процеси в условията на организацията.

3. Запознаване на екипа със съществуващите правни изисквания.

Това включва нормативни, разрешителни, договорни, стандартизационни и др.изисквания, приложими към обекта на оценяване.

4. Експертно определяне на възможните опасности и последствията за живота и здравето от тях.

Когато екипът извършва идентификацията и оценката на риска от дейностите в предприятието върху ЗБУТ, трябва да се имат предвид възможните (вероятните) причини за проявление на негативните въздействия. Това позволява да се предприемат подходящи мерки за недопускане на значими рискове.

При определянето на опасностите за ЗБУТ и риска от тях, трябва да се вземат предвид:

  • Спецификата на производствените процеси и дейности, използваните машини, съоръжения, суровини и материали;
  • Нивото на компетентност и квалификация на отделните категории персонал;
  • Възможните извънредни ситуации, като производствени аварии, природни бедствия и др.;
  • Привнесени (външни) опасности от други съседни обекти;

Трябва да се идентифицира и постигнатото до момента в организацията по отношение на упралвнието на ЗБУТ и да се използва тази информация при идентификацията и оценяването на риска от опасностите.

5. Оценяване на риска от опасностите чрез определяне на рисковото приоритетно число RPN (Risk Priority Number) за проявление на въздействията от него.

След определяне на списъка с опасностите, последиците и въздействията за всяка опасност, трябва да се оцени риска от нея.

Методът FMEA ранжира опасностите по степен на риска, според тяхното рисковото приоритетно число RPN. То се изчислява като произведение на три компонента по следната формула:

RPN = PxOxS

където:

P (Probability) - вероятността, с която определена опасност може да реализира потенциала си за вредно въздействие върху здравето или безопасността в дадена ситуация или работни условия;

O (Occurrence) - е честотата на експозиция (излагане на опасността);

S (Severity) - е ефекта (тежестта на последиците) върху здравето за персонала.

Всеки един от компоненеите P, O и S приема стойности съгласно следните таблици:

Вероятност от възникване (проявление) Probability

Вероятност Описание
0,1 Теоретично е невъзможно да се прояви
0,2 Практически е невъзможно да се прояви
0,5 Проявява се в 1% от случаите
1,0 Проявява се в 10% от случаите
3,0 Проявява се в 50% от случаите
6,0 Проявява се в 85% от случаите
10,0 Проявява се в 100% от случаите

Честота на експозиция/излагане на опасността - Occurrence

Честота на експозиция Описание
0,5 Твърде ниска (по-малко от един път месечно)
1,0 Много ниска (до 1 час седмично)
2,0 Ниска ( до 1 час на ден)
3,0 Средна (до 1/3 от работното време)
6,0 Достатъчно висока ( до 1/2 от работното време)
10,0 Непрекъснато (повече от половината работно време или рпез цялото работно време)

Последствия за живота и здравето от опасността - Severity

Последствия Описание
1,0 Незначителни Нараняване без загуби на работоспособност
3,0 Значителни Нараняване със загуби на работоспособност
7,0 С последици Инвалидност, професионални заболявания
15,0 Фатални Смърт на ограничен брой хора
40,0 Катастрофални Смърт на голям брой хора

Нивата на риска и мерките, които трябва да се предприемат са показани в следната таблица:

Риск Заключение Действия
RPN ≤ 20 Рискът е незначителен Не е необходимо предприемането на специални мерки извън предвидените до момента
20<RPN≤70 Рискът е овладян на едно приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще Изисква установяване на мониторинг на определени характеристики на работното място или рпоцеса с це л контрол и наблюдение
70<RPN≤200 Незадоволително (неефективно) овладян риск Допустимо е рискът да бъде снижен с действия в относително по-дългосрочен период.

Препоръчително е предприемането на допълнителни предпазни мерки.

200<RPN≤400 Висок риск, който е неефективно овладян Рискът следва да се отстрани във възможно най-кратк период. Отстраняването трябва да бъде основен приоритет.
RPN > 400 Много висок риск, недостатъчно ефективно овладян Преустановяване на работа и незабавно прилагане на мерки за снижаване на риска от опасността

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Спести време
Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар