Добри практики за по-добра защита в селско стопанство, животновъдство, градинарство и горско стопанство

В ръководството ще намерите  списък на 128 типични опасности, които можете да вземете предвид при оценката на риска. По този начин вече е извършен голям обем работа за Вас, което Ви спестява разходи, време и усилия.

Във всяка глава е дадена информация по конкретна тема, като типичните опасности са подчертани и са предложени начини за справяне с тях.

Тъй като има редица опасности, които зависят от множество фактори или могат да се разглеждат от различни гледни точки (например машини, превозни средства, животни), са включени кръстосани препратки между отделните глави, които Ви насочват за  допълнителна информация към друг раздел на настоящото ръководство.

В ръководството са включени и следните теми и възможности:

  1. Примери за опасности, с които е възможно да се сблъскате в селското стопанство, градинарството, животновъдството и горското стопанство (допълнение 4.3: примери за опасности).
  2. Методики за оценка на риска, с помощта на които може да направите Вашите собствени оценки на риска (Глава 4: оценка на риска).
  3. Речник, в който можете да правите справки за някои съкращения или технически термини (допълнение 1.1: речник).
  4. Раздел с препратки/библиография (допълнение 1.2: библиография).
  5. Списък на националните органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд

Заглавие: Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство

Издател: Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г., ISBN 978-92-79-43395-5

Бърз преглед  и линк за изтегляне

Вашият коментар