Анализ на трудови злополуки – метод „Дърво на причините“

Същност и предназначение на метода

Методът за анализ чрез т.нар. “Дърво на отказите” е бил разработен от Н.А. Ватсон през 1962 год. за целите на ракетната и космическа техника, а по- късно навлиза широко в областта на проектирането на безопасна техника.

В началото на осемдесетте години методът е модифициран от френски учени с оглед използването му за анализ на причините за появата на трудови злополуки под наименованието “Дърво на причините”.

Анализът на отделната трудова злополука, чрез метода на дървото на причините (ДП), цели да разкрие логичната последователност на събитията, довели до трудовата злополука и да открие факторите, участвали при формирането на опасната ситуация и присъствието на човека в нея.

По същество ДП представлява един свързан граф* на събитията и вида на връзките между тях, довели до трудова злополука. Построяването му започва от нараняването и се движи ретроспективно в посока обратна на посоката на протичането на събитията, довели до трудовата злополука.

Построеният граф на ДП е основата на последващ анализ на факторите, участващи в появата на трудовата злополука. При тяхното изясняване и обсъждането на възможните бъдещи профилактични мероприятия, се подбират тези мероприятия и средства, които ще имат най-голяма ефективност.

Вашият коментар