Инструкция за безопасна работа с дестилаторни апарати

1. Всички работи по обслужване на апаратите да се изпълняват от лица, преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа на работното място и притежаващи не по-ниска от трета група по безопасност на труда съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (ПБТЕЕУС) Д-01-008 (отменен), действащ ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

2. Забранява се достъпът на външни лица в помещенията, в които има монтирани дестилаторни апарати.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.