Въпросник на ИТ „Трудова дисциплина“

В този въпросник за самоконтрол на Инспекция по труда ще намерите 20 въпроса, свързани с организацията и процедурите в предприятието, свързани с трудовата дисциплина.

Въпрос Отговор
1 Има ли утвърден  правилник за вътрешния трудов ред в предприятието?

Кодекс на труда

Чл. 181. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
1. организират и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда;

 Да
2 Въведена ли е различна процедура за налагане на дисциплинарни наказания от установената в Кодекса на труда?

Коментар: Текстовете на Кодекса на труда са императивни, т.е. задължителни не се дава възможност за интерпретации.

 Не
3 Проведени ли са консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда преди издаване на правилника за вътрешния трудов ред?

Кодекс на труда

Чл. 181. (2) Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

 Да
4 Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание на работник или служител поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на възложената работа?

Коментар: Липсата на качества не е сред нарушенията на трудовата дисциплина, за които се налагат дисциплинарни наказания.

Кодекс на труда

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или Чл. 187. (1) (Предишен текст на чл. 187 - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
5. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
6. (зал. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.);
7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

 Не
5 Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание и търсене на имуществена отговорност от работник или служител за едно и също нарушение?

Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Коментар: Допустимо е налагане на дисциплинарно наказание и търсене на имуществена отговорност за едно о също нарушение.

 Да
6 Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания, различни от забележка, предупреждение за уволнение или уволнение, когато това е уредено в Правилника за вътрешния трудов ред?

Кодекс на труда

Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.
Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

 Не
7 Допуска ли се налагане на повече от едно дисциплинарно наказание при много тежко нарушение на трудовата дисциплина?

Кодекс на труда

Чл. 189. (2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

 Не
8 При определяне на дисциплинарното наказание вземат ли се предвид обстоятелствата, при които е извършено нарушението?

Кодекс на труда

Чл. 189. (1) (Ал. 1 отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

 Да
9 Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания от упълномощено длъжностно лице без ръководни функции?

Кодекс на труда

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции или от друг орган, оправомощен със закон.

 Не
10 При образувано дисциплинарно производство изискват ли се обяснения от работника?

Кодекс на труда

Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

 Да
11 Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания след изтичане на 2 месеца от откриване на нарушението?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

 Не
12 Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания след изтичане на повече от година от извършване на нарушението, ако нарушението е установено преди по-малко от 2 месеца?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

 Не
13 Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ само с устно разпореждане на работодателя?

Коментар: В Кодекса на труда няма изключение от изискването за начина, по който се налага дисциплинарното наказание.

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

 Не
14 Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание без посочване на конкретни мотиви, когато работникът или служителят е признал допуснатото нарушение?

Коментар: В Кодекса на труда няма изключение от изискването за начина, по който се налага дисциплинарното наказание.

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

 Не
15 Допуска ли се само устно да се информира работникът за наложеното му дисциплинарно наказание?

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Не
16 При невъзможност заповедта за наложено дисциплинарно наказание да бъде връчена лично на работника или служителя, изпраща ли му се с препоръчано писмо с обратна разписка на посочен от него адрес?

Кодекс на труда

Чл. 195. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Да
17 Отстранява ли се временно от работа работник или служител, който се е явил в състояние, което не му позволява да работи?

Кодекс на труда

Чл. 199. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство.

 Да
18 Допуска ли се дисциплинарно уволнение на работник или служител, който не се е явил на работа в продължение на един работен ден без основателни причини?

Кодекс на труда

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

Не
19 Заличава ли се наложено на работник или служител дисциплинарно наказание, когато е изтекла една година от налагането му, ако междувременно е извършил друго нарушение?

Коментар: Въпросът е умишлено подвеждащ или некоректно формулиран. След една година дисциплинарното назакание се заличава - без условия. При предсрочно заличаване на дисциплинарно наказание, има условие да няма друго нарушение.

Кодекс на труда

Чл. 197. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им.

Предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания
Чл. 198. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичането на срока по ал. 1 на предходния член, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина. Заличаването има действие занапред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на работника или служителя.

 Да
20 Допуска ли се връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание след изтичане на 2 месеца от откриване на нарушението, когато тя е издадена в рамките на двумесечния срок?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Не

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Спести време
Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар