Въпросник на ИТ „Затрупване, включително подземен добив и тунелно строителство“

В този въпросник намираме изисквания на няколко нормативни документа, като част от изискванията са свързани с изкопи и са от Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

От друга страна, във въпросника има и няколко въпроса, свързани с подземен добив с извадки от:

Вашият коментар