Въпросник на ИТ „Хладилно-амонячни компресорни инсталации“

Ако сте получили оценен въпросник (с посочени нормативни изисквания и добри практики), ще сме благодарни да го споделите с нас и колегите.

ВъпросОтговор на предприятието
1Отчетени ли са опасните свойства на амоняка в направената оценка на риска на работните места?

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Чл. 3. (1) Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.
(2) При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:
1. опасните свойства на химичните агенти;

Да/Не
2Осигурена ли е принудителна вентилация в машинната зала?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г
Чл. 125. (1) В работните помещения, в които има отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, се осигурява принудителна вентилация.

 Да/Не
3Поддържа ли се досие на вентилационната уредба?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Чл. 170. (1) За всяка вентилационна или пречиствателна уредба се води документация, съдържаща техническите й параметри, резултати от изпитвания и измервания и инструкция за експлоатация и ремонт.

Да/Не
4Допускат ли се в работните помещения концентрации на амоняк над граничните стойности?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 97. Не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации.

Да/ Не
5Наличен ли е разработен и утвърден план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с наличието на амоняк на работните места?

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Чл. 12. (1) Работодателят изготвя план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място.
(2) Планът за действие включва не по-малко от един път годишно тренировки по аварийна безопасност и осигуряване на средства и условия за даване на първа помощ.

Да/ Не
6Провежда ли се ежедневен инструктаж на работещите, обслужващи хладилно-амонячни компресорни инсталации?

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

 Да/Не
7Осигурено ли е обучение на работниците за работа с машините и съоръженията на хладилно-амонячните компресорни инсталации?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 167. (1) Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.

Да/ Не
8Осигурена ли е писмена технологична инструкция за експлоатация на хладилно-амонячните компресорни инсталации, която съдържа условията за използване на работното оборудване?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 166. (2) При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.
(3) Писмените инструкции по ал. 1 и 2 трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т.ч.:
1. условията за използване на работното оборудване;
2. предвидимите ненормални ситуации;
3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

 Да/ Не
9Разработена ли е инструкция за безопасна работа с амоняк?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 101. (2) За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа.

Да/ Не
10Включени ли са съоръженията под налягане от хладилно-амонячните компресорни инсталации в списъка на съоръженията с повишена опасност?

Кодекс на труда
чл. 281 (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби. Списъкът на съоръженията и дейностите с повишена опасност се утвърждава от съответните ведомства.

Да/Не
11Извършват ли се периодични измервания за съдържанието на амоняк в работните помещения?

Коментар: Във въпроса се говори за измервания и можем да се подведен, че става въпрос за измервания от орган за контрол. Ако той е съставен като се има предвид чл. 98 на наредба 7/1999 г., то можем да видим, че на практика наличието на газ-сигнализатор изпълнява изискването.

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 98. (1) В зависимост от вида и степента на вредност на веществата се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.

(2) В процеси, при които се осъществява непрекъснат контрол, се осигурява сигнализация за наличие на концентрации, по-високи от допустимите.

Да/ Не
12При установяване на съдържания на амоняк в работните помещения над пределно допустимата концентрация, предприемат ли се незабавно мерки за неговото елиминиране?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 97. Не се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации.

 Да/Не
Допуска ли се съоръжения с повишена опасност да бъдат обслужвани от работници без необходимата правоспособност?

Кодекс на труда
чл. 281 (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби. Списъкът на съоръженията и дейностите с повишена опасност се утвърждава от съответните ведомства.

Регистрирани ли са съоръженията под налягане на хладилно-амонячните компресорни инсталации пред органите за технически надзор?
Осигурена ли е херметизация на всички машини и съоръжения от хладилно-амонячните компресорни инсталации?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 172. В зависимост от възможния риск и установената технология процесите, свързани с употребата, получаването или съхранението на токсични и други опасни вещества, се извършват в херметизирано оборудване.

Налични ли са автоматични газоанализатори и газосигнализаторни системи, включващи аварийната вентилация и сигнализация?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 103. При вероятност от създаване на опасни концентрации на токсични газове в работната среда се осигуряват автоматични газоанализаторни и газосигнализаторни системи, свързани с аварийна вентилация и сигнализация.

Осигурено ли е аварийно осветление от независим източник или взривозащитени фенери за хладилните техници?

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите
Чл. 11. (1) Осветители за аварийно осветление за евакуация на хора от помещения с естествена светлина се присъединяват към мрежа независимо от мрежата на работното осветление, започвайки от табло с ниско напрежение на подстанцията или от въвода в сградата.

Осигурено ли е автоматично включване на аварийната вентилация при създаване на пожароопасни концентрация в работните помещения?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 128. В случаите, когато е възможно аварийно отделяне на силно токсични вещества или създаване на взривоопасни и пожароопасни концентрации в работните помещения или места, се осигурява автоматично задействаща се аварийна вентилационна система.

Осигурено ли е взривобезопасно изпълнение на двигателя на вентилатора на вентилационната система и свързаните електрически съоръжения?

Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
(2) В частност в указаните в приложение № 1 зони трябва да бъде използвано оборудване от следните категории, при условие че то е подходящо съответно за газове, пари, аерозоли и/или прах или праховъздушни смеси:
1. в зона 0 или зона 20 - оборудване категория 1;
2. в зона 1 или зона 21 - оборудване категория 1 или категория 2;
3. в зона 2 или зона 22 - оборудване категория 1 или категория 2, или категория 3.

Снабдена ли е машинната зала с прекъсвачи за прекъсване на всички електрически вериги, влизащи в помещението (освен алармените вериги с ниско напрежение)?
Поставени ли са предупредителни знаци на вратите на машинната зала или хладилна камера за ограничаване на достъпа на неупълномощени лица?
Изградена ли е система за авариен звуков и светлинен сигнал за защита на „човек в хладилната камера”?
Допуска ли се електрическите уредби да бъдат обслужвани от работници без необходимата квалификация и правоспособност?
Осигурили ли сте хладилно-амонячните компресорни инсталации със система за неутрализиране на амоняка?
Разработена ли е методика за установяване степента на корозия на използваните съоръжения?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Чл. 203. (1) Работно оборудване, подложено на въздействие на агресивни среди, се защитава срещу корозия в съответствие с изискванията на проектите, конструкторската и ремонтната документация.
(2) Работното оборудване подлежи на периодични прегледи за установяване на степента на корозия. Сроковете и методиката на прегледите са съгласно нормативни или съпроводителни документи или се определят с вътрешен нормативен акт.

Извършват ли се периодични проверки за установяване на техническото състояние на мълниезащитната уредба?
Извършва ли се ежегодно измерване за проверка на техническото състояние на заземителната уредба?

Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Чл. 261. (1) Периодичните проверки включват:
6. измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
(3) Сроковете по т. 6 са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година.

Осигурени ли са ЛПС, съгласно разработен и утвърден списък за работните места, за които се полагат ЛПС?

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Чл. 17. (3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателят съставя списък, който съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.

Извършена ли е категоризация на опасните зони, където може да възникне експлозивна атмосфера?

Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Чл. 8. (1) Работодателят класифицира местата, където може да възникне експлозивна атмосфера, по зони съгласно приложение № 1.

Разработени ли са графици за ремонти на оборудването?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Чл. 202. (1) Ремонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените графици за ремонт.

Вашият коментар