Въпросник на ИТ „Дейности при аварии“

Във въпросника са обхванати изисквания само от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, тъй като контрол по изпълнение на изискванията на специализираните нормативни актове по тази тема се извършва от други институции.

В последната колона сме посочили представените от Инспекция по труда пояснения или добри практики към нормативното изискване.

ВъпросОтговор на предприятието Добра практика и/или пояснение по прилагането на нормативното основание
1Предприятието има ли разработен авариен план?

Коментар: Не за всяко предприятие се изисква авариен план. За този въпрос трябва да има и вариант "неприложимо". Още за видовете "аварийни планове" вижте в следната статия: https://otgovori.info/vidove-avariini-planove/

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Чл. 248. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

 Да/ НеАвариен план се разработва за обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория, определени в Закона за устройство на територията. Изготвеният авариен план включва:
1.максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на
плановете за защита при бедствие.При разработване на аварийния план следва да се предвидят и авариите, които могат да възникнат в съседни предприятия или съоръжения на други юридически лица.
Въпросникът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар