Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск – НЦХМЕХ, 2000

Автори: З. ЗапряноВ, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков

Предговор (откъс)

Настоящата „Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск“ е съставена чрез внимателен и критичен преглед на литературни източници на български и английски език (виж Списък на ползваната литература в края на предговора) и използване на знания и личния разнообразен опит на авторите, придобити при самостоятелна работа, участие в научно - прак¬тически и с цел обучение форуми в страната и чужбина (като обучаеми, обучители и членове на експертни групи).

Авторите са си поставили за цел да създадат материал не само като ръководство за практическа работа, но и като директен източник на алтернативни подходи, готови текстове, модели и формуляри, т. е. обобщено, готови градивни елемнти за бързо и нетрудоемко формиране и приложение на конкретна процедура и методика с адекватна сложност за широк диапазон от различни фирми.

Насочени изключително практически, авторите са ползвали в този труд много добри идеи и формуляри (особено от страни където методиката е дългогодишна практика и е натрупан много опит - доказана ползотворна добра практика), вложили са свои идеи и приноси, постарали са се да изгладят несъществени различия между различни предлагани подходи и практики, но да очертаят ясно противостоящи / противоречиви избори. Избирайки добър опит от широка мултидисциплинарна об¬ласт, авторите са се придържали към една основна теза:

„Базисната методика да улеснява съставянето на конкретна фирмена методика, която със своите изисквания за компетентност и организация да позволява реализирането й основно от специалистите, служителите и работниците на фирмата, респективно от фирмените структури по здраве и безопас¬ност при работа, без да изключва ползването на външни услуги и експерти, но не като основни изпълнители“.

Бележки от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

В методиката са разгледани пет варианта за полуколичествено изчисляване на риска (класифициране на степените на риска), като след това е оптимизиран единият от методите и след това се ползва матрица за оценка на риска.

В конкретната разработка обширно се разяснява как се взети конкретни решения и има множество насочаващо таблици с описание и примери за всеки от рисковите фактори, тяхното въздействие и възможните мерки.

Вариант №1. Категоризиране по петстепенна скала:

(-) практически е невъзможно опасността да се реализира; рискът е незначителен и не се предполага, че ще се увеличи в близко бъдеще;
(+) малко е вероятно опасността да се реализира, последиците ще са минимал¬ни; рискът е овладян на приемливо ниво, но може евентуално да се увеличи в бъдеще;
(++) може да се случи, вредните последици ще са умерени; рискът е недостатъчно или неефективно овладян;
(+++) известно е, че се случва, последиците са сериозни; висок риск, който е недостатъчно или неефективно овладян;
(++++) често / многократно се случва, последиците са тежки; много висок риск, недостатъчно и неефективно овладян.

Вариант №2.  Метод за ранжиране на риска за оценка и контрол върху рис¬ковете на работното място (WRAC - Worksplace Risk Assessment and Control)

За всяка идентифицирана опасност се определя съответната вероятност (с буква от А до Д) и възможната максимална тежест на вредата (с цифра от 1 до 5). Използваните скали за класификация на двете променливи са следните:

ВЕРОЯТНОСТ
А - случва се често или многократно;
Б - известно е, че се случва, „случвало се е“;
В - може да се случи, „чувал съм, че се е случвало“;
Г - малко е вероятно да се случи;
Д - практически е невъзможно да се случи.

МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ НА ВРЕДАТА

• Скала 1 - Хора
1 - фатален изход или трайно инвалидизиране;
2 - увреждане или заболяване, водещо до дълготрайна временна нетрудоспособност;
3 - увреждане или заболяване, водещо до умерено продължителна временна нет-рудоспособност;
4 - увреждане или заболяване, водещо до кратковременна нетрудоспособност;
5 - няма временна нетрудоспособност.

• Скала 2 - Съоръжения, екипировка или околна среда
1 - Увреждания на стойност над 1000.К лева;
2 - Увреждания на стойност от 200.К до 1000.К лева;
3 - Увреждания на стойност от 100.К до 200.К лева;
4 - Увреждания на стойност от 10.К до 100.К лева;
5 - Увреждания на стойност под 10.К лева

• Скала 3 - Продукция
1 - Загуба или забавяне на продукцията на стойност над 1000.К пева
2 - Загуба или забавяне на продукцията на стойност от 200.К до 1000.К лева;
3 - Загуба или забавяне на продукцията на стойност от 100.К до 200.К лева;
4 - Загуба или забавяне на продукцията на стойност от 10.К до 100.К лева;
5 - Загуба или забавяне на продукцията на стойност под 10.К лева.

За оценка на тежестта на вредата, екипът за оценяване на риска избира една от трите скали в съответствие с реалната обстановка и политиката на фирмата.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар