Услуги

Предлагаме цикъл от услуги по безопасност и здраве при работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси, започвайки от създаването на фирмената документация и изготвяне на оценка на риска, обучения по безопасност и здраве при работа и одит на дейностите по ЗБУТ.

Обучения по безопасност и здраве при работа

Ескпертен преглед и анализ на условията на труд

Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност (по процедура „Безопасен труд“)