Базова документация по ЗБУТ

Следващият списък не е изчерпателен. В зависимост от дейността на фирмата е възможно да възникнат много други необходими за изготвяне и поддържане документи, както и някои да не са необходими.

Обща организация

 1. Подготовка на ревизионна книга по чл. 408 КТ.
 2. Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).
 3. Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД 2263 6005.
 4. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ (при наличие на обстоятелствата).
 5. Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.
 6. Дневник за регистриране на трудовите злополуки.
 7. Заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.
 8. Протокол за разследване на трудова злополука.
 9. Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.
 10. Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

Организация на инструктажи и обучения

 1. Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.
 2. Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.
 3. Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.
 4. Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).
 5. Програма за начален инструктаж.
 6. Програма за инструктаж на работното място.
 7. Програма за ежедневен инструктаж.
 8. Програма за периодичен инструктаж.
 9. Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.

Учредяване и дейност на Комитет/Група по условия на труд

 1. Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.
 2. Заповед за свикване на общо събрание.
 3. Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.
 4. Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.
 5. Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 6. Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.
 7. Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.
 8. Протоколи от заседание на КУТ/ГУТ.

Оценка на риска

 1. Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска.
 2. Документация на оценката на риска.
 3. Програма от мерки за отстраняване или намаляване на риска.
 4. Физиологичен режим на труд и почивка при работа за съответен вид дейност (напр. работа с видеодисплей, работа на открито, товаро-разтоварни работи и др.)

Лични предпазни средства

 1. Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват ЛПС.
 2. Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.
 3. Инструкции за употреба на ЛПС.

Работно оборудване

 1. Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник”).
 2. Заповед за определяне на периодичността и начина на поддръжка на осветителните уредби.
 3. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгл. чл. 277 КТ).
 4. Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване.
 5. Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.
 6. Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.
 7. Образец на протокол за извършен ремонт и проверка на работно оборудване.
 8. Заповед за определяне на оправомощените за управление на кари лица.